Herlufmagle-Hallens

Generalforsamling den 27. april 2016 kl. 19.00

 

 

 

Referat:

Antal Fremmødte: 22 personer heraf 20 stemmeberettigede

 

  1. 1.     Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

Dirigent Jan Stampe Nielsen

Referent Cathrine Riegels Gudbergsen

Grethe og Niels Bent blev valgt til stemmetællere

 

  1. 2.     Bestyrelsens beretning ved formand Preben Jul Pedersen, til godkendelse

 

Jeg vil godt sende et minde til to som har stået Herlufmagle Hallens hjerte nær. Det er Verner Larsen og Vagn Hansen som er gået bort i året der er gået.

To som på hver sin måde har passet godt på Herlufmagle Hallen.

 

HH i sund drift

Vi har forsat en hal i god drift med mange aktiviteter og god søgning på timer i hal 1 og 2.  Jeg har været forbi en del gange på forskellige tidspunkter og det er ikke hver gang, der er fuld belægning i de bestilte timer. Det er en udfordringer for idrætsklubberne som økonomisk er udfordret i Næstved Kommune. Vi skal være opmærksomme i fremtiden se efter udviklingen, og hvordan Næstved Kommune vil udfordre idræts livet på den økonomiske del.

Hvad er sket i året der gik

 

Der er sket mange ting i året der er gået jeg vil nævne lidt af de ting som er sket vi har haft

Kurser med overnatning 11, Danseforening 15, Hunde og katte udstillinger  17, Store møder i hal 2, 11, Små Møder i div. mødelokaler   72, Div. sportsstævner  27,  Selskaber i Cafeteria   23.

Jeg savner dog et arrangement i år og det var Lions messen. Jeg håber virkeligt at det kommer op at køre igen, da det er et stort aktiv for lokal området.

Vi har en god hal med mange aktiviteter og her skal lyde en stor tak til personalet for at have fokus på at vi få sat Herlufmagle Hallen på land kortet 

 

 

 

Partner skabsaftale med Næstved Kommune 

  

Herlufmagle Hallen har forlænget Partnerskabsaftale 2 år, den skal sikker, at vi lever op til de krav som Næstved Kommune stiller til de selvejende Haller i Næstved Kommune. Så tilskuddet skulle være sikkert 2 år frem.    

 

Vedligehold

 

På sidste åres generalforsamling talte vi Miljø og energi forbrug og det har resulteret i, at vi har valgt at sætte energi forbruget på dagsordnen. En undersøgelse af hvor vi havde nogle udfordringer med et stort forbrug. Vinduer og døre var meget utætte og vinduer var punkteret. Vi valgte at udskifte døre og vinduer i cafeteria og i gavlen mod nord, da der var skiftet en del vinduer mod vest. Vi havde også drøftelser, om det var tid til at give Hallen et nyt look i form af farve skifte. Vi havde en god dialog og valgte at få et professionelt syn på sagen. Det gav sig udslag i nogle farver, som ikke ville give det vi søgte nemlig et nyt look. Så i respekt for de omgivelser vi ligger i, holder vi fast i de farver, som var der i forvejen. Der vil også ske lidt i forhallen i form af nye møbler og lidt ændringer som vil ske inden vinter sæsonen går i gang.

Vi har i den forbindelse opnået tilskud på 17.600 kr. ved energi forbedringer          

 

Svømmeren

 

Svømmeren har gennem de sidste 3 år gennemgået en større renovering, på baggrund af et tilskud fra Næstved Kommune. Tilskuddet lød på 3.2 mil. og for de penge har vi fået den vedligeholdelse som trængte sig på i svømmeren. For de penge har vi fået udskifter rør til alle bassiner, duge i bassiner, fliser, hegn. Nye termoduge, indvendige døre og enkelte ydere døre samt renovering af baderum. Det blev også til nye varmvandsbeholder samt varmveksler.

Dette tiltag skulle gerne give en besparelse på driften og måske nye muligheder for nye tiltag.

Trods et 3 års forløb, har der været fokus og styr på økonomien og ved afslutningen var der 500 kr. tilbage af tilskuddet, super godt arbejde af vores personale. 

Det skal også nævnes, at vi er blevet skåret med de forventet besparelser i 2016.

Vi har i den forbindelse opnået tilskud på 30.000 kr. ved energi forbedringer          

 

Kunstgræsbanen

 

Er kommet godt i gang og er fint belagt med hold udefra og Suså IF i vinter sæsonen. Suså iF nyder godt af den i den resterende del af året. 

       

Cafeteria

 

Ved generalforsamlingen sidste år havde vi en god dialog om driften af HH cafeteria, da bestyrelsen så sig nødsaget til at ændre på den måde vi havde drevet cafeteriaet på. efter en ansøgnings runde var det ikke egnede ansøger og vi valgte at ansætte personale til at drifte HH Cafeteria. Det har været fuldt meget tæt og vi er opmærksomme på økonomien og hvordan de køre i HH cafeteria. Vi har fået meget positive tilbage meldinger på det personale som driver HH cafeteria og vi ser også en god udvikling. Vi er klar over, det ikke er en løsning, som kan forsætte med ansat personale. Vi ved, at der er fokus på den måde at drive cafeteria på, er det lovligt. Vi arbejder på at komme tilbage til den gamle løsning med forpagter.

 Jeg har dog en del bekymringer for fremtidens cafeteria, da det ikke er sporten, som er basis i driften, men arrangementer ude fra som er basis for, at vi kan have et cafeteria til sporten. Så husk at benytte det ellers kan det gå grueligt galt.

 

Lidt ude fra

 

Arena Næstved er ikke kommet fra start som ønsket, der har været nogle fine arrangementer, men udover sport har der ikke været de store tilbud til de lokale befolkning. Som formand for Herlufmagle Hallen ser jeg med lidt bekymret øjne på den situation, for hvor skal økonomien komme fra og da Næstved Hallen er selvejende og økonomien kommer fra den pulje, vil jeg rette min og jeres opmærksomhed på økonomien i selvejende Haller i fremtiden.

Drift af Cafeteria i forbindelse af haller er en udfordring da sporten ikke længere er basis for driften, vi ser annoncer til forpagter i forskellige haller og det er svært at få økonomien til at hænge samme.

Fremtiden i Næstved Kommune hvor der er ønsker til ny svømmehaller, renovering af stadion, kommunale haller som mangler vedligeholdelse, flere kunstgræsbaner, kan skabe udfordringer om fremtidens økonomi. 

Vi skal have fokus på udviklingen, for at sikker vores perle her i den nordlige del af Næstved Kommune.        

 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

Tak til Peter Bernth Johansen for stort arrangement og at du tør stille de gode spørgsmål

Tak til Michael Lindquist for at finde tid til arbejdet i Herlufmagle Hallen trods en travl hverdag. Vi har nydt godt af din faglige viden og struktureret tilgang til opgaverne.


Spørgsmål/svar:

 

Rita Jensen: Vedr. Lions messen hvad skete så.

PJP: det tager tid at få et nyt koncept op, der manglede kunder til standene men man havde heller ikke tiden til at finde dem. Håber at flere vil være med så der kommer en messe igen.

 

Vedr. Arenaen, så undre hun sig over hvad der er i de andre haller, når nu man har de andre haller?

PJ: der er fuld gang i hallerne og der er allerede ting der sker men der sker ikke nok ifht. koncerterne.

 

20 personer stemte for beretningen, beretningen blev godkendt

 

  1. 3.     Forelæggelse af det revideret regnskab og godkendelse.

 

Gennemgang af Stats. Aut. Revisor Ivan Kjeldsen

 

Fin gennemgang næste gang skal skriften dog være større så vi kan se det bedre på projectoren.

 

20 personer stemte for regnskabet og det blev godkendt.

 

  1. 4.     Indkomne forslag.

 

Jan Stampe Nielsen har stillet forslag om en renovering af  Cafeteriets terrasse, flisegang til P-plads nye møbler samt blomsterkummer.

 

PJP; Bestyrelsen er enig men har ikke givet det høj prioritet fordi der har været mange andre opgaver.

Det er et fint forslag og det vil koste omkring 25.000 kr.

 

Jan tilbyder at male facaden J

Cathrine Riegels Gudbergsen; foreslog at man hvis man vedtager at se på terrassen også ser på om græsarealet kan udnyttes med hegn så børn kan lege sikkert der mens forældrene spiser.

 

17 stemmer for

0 stemmer imod

3 stemmer hverken for eller imod

Forslaget blev derved vedtaget.

 

  1. 5.     Forelæggelse af budget for kommende år, til godkendelse

 

Ivan Kjeldsen fremlagde budgettet

 

Spørgsmål/Svar:

Rita Jensen; vedr. skolehal, skolerne har hallen mandag morgen men de vil rigtig gerne have hallen tidligere mandag morgen. De har ikke set børnene så de vil gerne have hallen tidligere.

Svar PJP/BP: skolen er en stor partner og de fleste af gangene er de her og de går tidligt.

Rita Jensen: vi kan ikke få at vide af skolen hvornår de kan få lokalerne

PJP. Benny vil gerne hjælpe med at skubbe på hos skoleledelsen

 

20 Stemmer for at godkende budgettet

 

  1. 6.     Orientering om medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår.

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

 

  1. 7.     Valg af bestyrelse. På valg var:

               for 2 år.Preben Jul  Pedersen (villig til genvalg)

               for 2 år. Peter Johansen (ønskede ikke genvalg)

              for 2 år Michael Lindqvist (ønskede ikke genvalg)

                                                                                  

Forslag:

Jim Rasmussen og Ronni Olsen

   

Ronni kommer fra Gelsted gift 2 børn, bruger hallen meget ifht. gymnastikforeningen.

Jim: bor i Gelsted har kæreste og 2 børn, arbejder i DGI som souschef           

Preben Jul Pedersen, Ronni Olsen og Jim Rasmussen er valgt til bestyrelsen

 

Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg var:

                for 1 år Bjørn Hansen

                for 1 år Morten Weber

Begge er genvalgt

 

 

                                           

  1. 8.     Eventuelt.

 

PJP takkede personalet for stort engagement og for Michael og Peter for deres arbejde i bestyrelsen

 

JSN; Messen var deprimerende fordi der ikke kom så mange mennesker. Der lægges et stort arbejde og måske tiden er forpasset for messe i hallen. Der er rigtig mange messer rundt omkring. Måske man i stedet skulle spekulerer i kræmmermarkeder.

 

Niels Bent: Fodbolden forsøgte at overtage men halvdelen sprang fra. Begrundelse var at mange syntes det var for kedeligt og man savnede fornyelse.

Talt om hvordan man kunne forny det, måske man skal satse på at tjene lidt mindre og så have mere underholdning.

Vil gerne hvis flere vil være med.

 

PJP: det ene udelukker ikke det andet. Der skal bare  være flere til at være med. Savner at flere går sammen, ex. Da Susåfesten var der var der mange foreninger der gik sammen.

Ku der være en messe hvor foreningerne vil gå aktivt ind i det, der skal være et lokalt islæt. En messe for gl. Suså kommune

 

Rita J. Savner HGIF overbygningen, der er ingen koordinering mellem foreningerne, det savnes, man aner ikke hvem hinanden er.

 

 

 

Herlufmagle den 27. april 2016

Godkendt af: 

Formand Preben Jul Pedersen

Dirigent Jan Stampe Nielsen