Herlufmagle-Hallens

Generalforsamling den 09. Juni 2020

Kl. 19.00 i hallen

Referat:

 

  1. 1.     Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

 

Githa Nelander blev valgt som dirigent, og indledte med at erklære Generalforsamlingen for lovligt indkaldt, idet den bla. Var i Ugeavisen den 20. maj 2020

Som referent blev Cathrine Riegels Gudbergsen valgt, og som stemmetællere Benny Petersen og Marianne Olsen

Deltager 14 hvor af 11 stemmeberettiget

 

  1. 2.     Bestyrelsens beretning ved formanden, til godkendelse

Formanden indledte med at beklage at det i år ikke var muligt at servere mad og drikke grundet covid 19. Takkede dernæst for fremmødet.
Der blev orienteret om 2019 og ikke mindst den turbulens der var omkring driften af Cafeteriet, hvilket resulterede i at forpagteren blev opsagt og en ny fundet. Der blev brugt meget energi på at hjælpe daværende forpagter over hele året med sparring o.a. desværre uden succes. Der er et mellemværende som nu er sendt til fogedretten.
Driftsmæssigt var 2019 et fornuftigt år. Der er brugt kræfter på en tiltrængt renovering af værelser samt lokaler.

Beretningen blev godkendt

 

  1. 3.     Forelæggelse af det revideret regnskab og godkendelse.

Revisor Ivan Kjeldsen fremlagde regnskab. Der er et svagt underskud på 12.416 kr. hvilket svarer til et 0. Der er brugt en del ekstra penge på renovering i svømmebadet herunder udendørs bruser, samt overdækket terrasse til forældre og brugere. Ydermere er der brug penge på værelsesrenovering hvoraf noget er drift og andet er med som anlæg. Før afskrivninger var der et overskud på 384.840 kr.

Det største aktiv er stadig selve ejendommen. Alt i alt konkluderede revisor at det var en sund virksomhed.


Regnskabet blev godkendt.

 

  1. 4.     Indkomne forslag.  

Der var  ikke kommet nogle forslag

 

 

  1. 5.     Forelæggelse af budget for kommende år, til godkendelse.

Budgettet blev godkendt. Det blev bemærket at det virker paradoksalt at godkende budgettet for 2020 halvvejs inde i året

 

  1. 6.     Orientering om medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår.


Der foreslås uændret kontingent på minimum 50 kr.

 

  1. 7.     Valg af bestyrelse. På valg er:

 

  Gitte Hoffmand på valg ønsker ikke genvalg

   Marianne Olsen nyvalgt i 2 år

 

  Tanni Holm Kusiak genvalgt for 2 år

   Pia Quaade genvalgt for 2 år      

                                                      

Valg af bestyrelsessuppleanter.

Nicolai Hamman      for 1 år

Felicia Angel             for 1 år

Jens Christian Strate for 1 år.

            

Grundet den store interesse blev det besluttet at der blev valgt en suppleant mere end normalt

                                           

  1. 8.     Eventuelt.

Formanden takkede Gitte Hofmann for hendes store indsats i bestyrelsen og der blev overrakt en buket blomster

 

 

Bestyrelsen.

 

                                                   Herlufmagle den _____________

 

                                                   Dirigent Githa Nelander                               Formand Cathrine Riegels Gudbergsen

 

_______________                      ____________________

 

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:

 

Formand: Cathrine Riegels Gudbergsen

Næstformand: Pia Tuborg

Sekretær: Marianne Olsen /Michael Lindquist

Kasserer: Nicklas Amelung